Användarvillkor Triaba Sverige

Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för denna webbplats https://www.triaba.se som innehas av Triaba, Lyngveien 2B 1433 Ås, Norge, organisationsnummer 994313479 ("Triaba Panelen").

Genom att gå in på Triabas webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. De produkter och tjänster som nämns på denna webbplats omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för respektive produkter och tjänster.

 

Samarbetsvillkor

Här finner du våra samarbetsvillkor för dig som vill delta i Triaba.se

Genom att du anmäler dig till Triabapanelen godkänner du våra samarbetsvillkor och accepterar vår sekretesspolicy. Som medlem i Triabapanelen kommer du att får erbjudanden om att testa olika produkter från flera olika företag. Det är frivilligt och gratis att vara med och du kan när som helst avsluta samarbetet genom att ta kontakt med oss (se under ”kontakt” för kontaktuppgifter). Du kan tacka nej till enskilda kampanjer eller avsluta helst när du vill.  Du förbinder dig enbart till att svara på den webbaserade enkäten som skickas dig vid testperiodens slut. Du måste ha en svensk leveransadress.

Sekretesspolicy & Personuppgiftslagen (PuL)

Vi ska skydda dina personliga uppgifter och följer personuppgiftslagen (PuL) och dess lagstiftning. Att lämna uppgifter är frivilligt.

Personuppgifter som lämnas på denna hemsida kommer att användas till det syfte som uppgifterna lämnades för. Det framgår i samband med de olika kampanjerna. Om inget annat anges på webbsidan, kan dina uppgifter användas till att skicka information/erbjudanden om varor/tjänster till dig. Du har alltid möjlighet att ange om du inte önskar delta just för en viss kampanj eller avsluta samarbetet med triaba.se helt och hållet.

Vi kan använda de uppgifter du lämnar (bland annat namn, postadress, e-postadress, telefonnummer) till att kontakta dig enligt ovan.

Vissa uppgifter kommer att användas av tredje part för exempelvis göra utskick av varor samt analysera och skapa rapporter utifrån enkäter mm.

Vi använder cookies för att samla annan information när du besöker vår hemsida.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i vår sekretesspolicy när vi anser det lämpligt. Besök gärna denna sida för att se eventuella förändringar.

På egen risk

Du testar produkterna frivilligt och på egen risk. Du kan inte ställa Triabapanelen eller tillverkaren ansvarig för eventuell påverkan på din hälsa utifrån detta test. Du får vara medveten om att det kan finnas riskfaktorer utöver de påtalade. Konsultera läkare om du är osäker på din hälsa och om produkten du testar kan vara skadlig för dig.

Ålder

Du måste vara 15 år gammal, förstått och godkänt informationen i samarbetsvillkoren. Om du inte är 15 år behövs ett godkännande från målsman. Målsman skall genomföra beställningen.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vår tjänst lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Ersättningen som panelmedlemmen erhåller beror på längden av undersökningen.

Ersättningen kan betalas ut till panelmedlemmen via PayPal kontot. I båda fallen kan innestående medel först betalas ut när det innestående beloppet för en panelmedlem uppgår till eller överstiger ett visst belopp. För närvarande är beloppet 50 kronor. Gränsen för utbetalning kan ändras.

Utträde ur Panelen

Som deltagare i Triaba Panelen kan man när som helst begära utträde ur Panelen. Vid utträde ur Panelen betalas eventuella innestående medel till välgörenhet.

Panelen förbehåller sig rätten att ta bort medlemmar ur paneldatabasen. Att en medlem tas bort ur Panelen kan bero på att den är inaktiv eller att den på ett avsevärt sätt missköter sitt deltagaruppdrag. Det kan även bero på att panelmedlemmen inte längre ingår i urvalsramen för Panelen.

Definitioner

Använda i dessa Villkor har följande termer och uttryck nedanstående betydelser.

"Undersökning" eller "Enkät" avser det frågeformulär som presenteras på hemsidan.

"Du", "Du själv" "Din" och "Dina" avser Dig som en individ som är paneldeltagare.

"Vi", "Oss" och "Vår" avser Cint AB, ett Svenskt Företag.

"Panel" avser en samling individer som har sagt ja till att inviteras till, och delta i enkäter och marknadsundersökningar.

"Panelist" avser en medlem av en Panel.

"Panel Site" avser den hemsida individer registrerar sig för att bli medlemmar av en Panel.

"Panel Ägare" refererar till ägaren av en Panel Site, och med vilken Du i egenskap av Panelist har ingått ett avtal angående Ditt medlemskap i en Panel.

"Enkät Ägare" avser ägaren av Enkäten eller undersökningen.

"Enkät Site" avser hemsidan där Du kan svara på en Enkät.

"Inlagor" avses alla kommentarer, feedback, förslag, idéer och annan information som lämnats, skrivits in, publicerats, skickats eller beskrivits på eller genom denna webbplats.

Introduktion

Du är inbjuden till en Undersökning på vägnar av Triaba. Vi hanterar relationen mellan Enkät Ägaren och Panel Ägaren, på uppdrag av Panel Ägaren, och fungerar som en leverantör av plattformen. Syftet med dessa Villkor är att fastställa de allmänna villkoren för Ditt deltagande i en Enkät eller Undersökning. Dessa villkor skall dock inte tillämpas i den mån de strider mot några liknande villkor i Ditt avtal med Panel Ägaren eller mot specifika villkor som Kunden givit för deltagandet i en specifik studie.

Utöver ovanstående, har vi fått i uppdrag av Panel Ägaren att hantera incitamentsprogramet. Detaljerade uppgifter om sådana incitamentsprogram återfinns i dessa villkor.

Villkor för deltagande i Enkät

Genom Ditt detagande i en Enkät eller Undersökning samt vid användningen av en Enkät Site godkänner du att följa dessa Villkor, liksom alla andra Villkor som Ditt deltagande innebär, och alla avtal mellan Dig och Panelens Ägare inkluderat. Ditt deltagande i en Undersökning, samt ditt bruk av en Enkät Site måste ske i överensstämmelse med gällande lag.

Genom att delta i en Undersökning eller Enkät, samtycker Du till att alltid uppge sann, korrekt, aktuell och fullständig information om Dig själv när du blir tillfrågad. Om Du uppger information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, eller om det finns skälig anledning att misstänka att den tillhandahållna informationen är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, kan Du anses för icke berättigad till att deltaga i Undersökningen och kommer inte heller att mottaga intjänande eller intjäningsbara poäng eller några andra ersättningar för ditt deltagande. Utöver det kan Panelens Ägare avsluta Ditt medlemskonto och blockera all kommande och nuvarande deltagande i Undersökningar (eller delar därav).

Snabbenkäter

Av säkerhets-och kontrollskäl kan en Undersökning ha en tidsram inom vilken Undersökningen ska vara avslutad. Om Du fyller i Enkäten och inte håller den beräknade tidsramen anses Du inte ha slutfört undersökningen, och kan följdaktligen inte emotta några incitament för Din medverkan. Utöver det kan Din Panel Ägare avsluta Ditt medlemskap.

Vilseledande frågor

En Undersökning kan innehålla samma eller liknande frågor flera gånger, eller kräva att Du väljer ett specifikt svar (så kallade Vilseledande Frågor), i syfte att säkerställa att Du är sanningsenlig och/eller noggrant läser alla Enkätfrågor. Om dina svar på dessa Vilseledande Frågor visar att Du inte är sanningsenlig och/eller noggrant läser alla enkätfrågor, fråntages du Din rätt att delta i undersökningen och får därmed inga incitament för ditt deltagande. Utöver detta kan Ditt medlemskap avslutas och Ditt konto raderas.

Öppna frågor

En undersökning kan innehålla avsnitt som kräver att du fyller i dina svar genom att skriva in dem (istället för att välja ett svar från flera färdiga alternativ). Om Ditt svar anses innehålla språk som är olämpligt eller irrelevant i förhållande till frågan, kan Du fråntas Din rätt att deltaga i undersökningen, och därmed alla former för incitament för att delta. Utöver detta kan Ditt medlemskap avslutas och Ditt konto raderas.

Dina Riktlinjer

Genom Ditt deltagande i Undersökningen, Enkäten eller genom Ditt användande av Enkät Siten samtycker Du till:

( i) Att inte störa eller hindra säkerhetsåtergärderna eller på annat sätt missbrukar tjänsten eller Undersökningen, eller några andra tjänster, systemresurser, konton, servrar eller nätverk som är anslutna till eller tillgängliga via Enkäten eller Enkät Siten eller anknutna eller länkade webbsidor,

( ii ) att inte störa eller försvåra andra användares åtnjutande av Undersökningen eller Enkät Siten eller av anknutna eller länkade websidor,

(iii ) att inte överföra, publicera eller på annat sätt i samband med användning av Undersökningarna eller Enkät Siten överföra virus eller andra skadliga eller destruktiva filer, datorprogram eller kod,

(iv ) att inte använda eller försöka att använda en annan Användares konto, tjänster eller system utan tillstånd, eller att skapa eller använda en falsk identitet på/för Undersökningen eller Enkät Siten,

( v ) att inte använda Undersökningen eller Enkät Siten för att sända någon form av spam, kedjebrev, skräppost eller någon annan typ av oönskad- och/eller massmail, samt

(vi ) att inte försöka få obehörig åtkomst till Enkäten eller Enkät Siten eller delar av Enkäten eller Enkät Siten som är begränsade från allmän åtkomst.

Utöver detta godkänner Du att Du och bara Du är ansvarig för handlingar och kommunikation som utförts eller skickats till, från, på eller för ditt konto, och att Du kommer att följa alla tillämpliga lagar som rör Din användning eller verksamhet i undersökningen eller på Enkät Siten.

Avstängning

Din tillgång till en Undersökning eller en Enkät Site kan, vid vilken som helst tidpunkt, bli tillfälligt eller helt avbruten om Du inte uppfyller dessa villkor eller andra villkor som gäller för Din medverkan, eller i händelse av att du deltar i Undersökningen eller använder Enkät Siten på ett olagligt sätt eller något annat sätt som är skadligt för Oss, Panel Ägaren, Enkät Ägaren eller vilken som helst annan tredje part.

Immateriella Rättigheter

Såvida intet annat anges, är allt material, utan begränsning, inkluderande alla begrepp, text, designer, grafik, teckningar, fotografier, videoklipp, musik och ljud, samt alla varumärken, servicemärken och varunamn som används i undersökningen och/eller på Enkät Siten och urvalen och arrangemanget därav (kollektivt omnämnt som "Innehållet"), är föremål för immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken och patent eller rätt att ansöka om registrering av detta var som helst i världen, som innehas av eller är licensierade av oss, våra samarbetspartners, Enkätens Ägare eller andra tredje parter som är de respektive ägarna av sådana immateriella rättigheter.

Det gives ingen licens för att använda eller reproducera Innehållet till Dig, och alla imateriella rättigheter därigenom är därmed uttryckligen reserverade. Det gives ingen licens till att använda, yppa, ladda ner, kopiera, distribuera eller reproducera (inklusive när det gäller meddelanden till någon tänkbar hemsida, sociala medier eller en blogg) Innehållet eller föremålet för Innehållet ges till Dig och alla immateriella rättigheter däri är därmed uttryckligen reserverade. Observera att rättsliga åtgärder kan vidtas i händelse av att obehörig användning av innehållet spåras tillbaka till Dig.

Du har endast tillåtelse att delta i Undersökningen och använda Enkät Siten på ett sätt som inte kränker Våra immateriella rättigheter eller någon annans.

Policy om Poäng-Baserade Incitamentsprogram

För att få poäng måste du framgångsrikt slutföra Ditt deltagande i en Undersökning. Inga köp är nödvändiga för att deltaga.

Det antal poäng som kan fås för ett Enkät anges i början av Enkäten. Observera att Du själv är ansvarig för eventuella skatter eller avgifter som kan bli följden av intjänade poäng. Vi kommer inte att ta ansvar för, eller del av ansvaret för några som helst skatter eller avgifter som kan bli följden av intjänade poäng.

Ditt deltagande i en undersökning kan upphävas, ändras eller avslutas, och poäng eller intjänade incitament kan upphävas permanent eller tillfälligt, i tillfälle av missbruk eller brott mot några regler, föreskrifter, villkor och bestämmelser, eller missvisande uppgifter Du tillhandahållit. Vi har inget ansvar gentemot Dig under sådana omständigheter.

Friskrivningsklausul

Du samtycker uttryckligen till att ditt deltagande i en Enkät och användning av och vistelse på en Enkät Site sker på egen risk. I den största möjliga utsträckning tillåten enligt tillämpad lag ger Vi, Våra klienter, samarbetspartners, eller andra tredje parter och deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda, representanter, agenter, tredje part innehållsleverantörer och licensgivare, inga garantier, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, att deltagelse i en undersökning eller användning av en Enkät Site kommer att vara oavbruten eller felfri, Liksom de resultat som kan erhållas genom Ditt deltagande i en undersökning eller användning av en Enkät Site, tjänster som tillhandahålls däri, eller för exaktheten, tillförlitligheten eller innehållet i någon information, eller tjänster som tillhandahålls genom en Undersökning eller en Enkät Site, annat än vad som uttryckligen anges i dessa villkor.

Ansvarsbegränsning

I DEN UTSTRÄCKNING RÅDANDE LAG TILLÅTER TAR VI, VÅRA SAMMAARBETSPARTNERS, TREDJE PARTER, ELLER DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER, AVTALS PARTNERS, EFTERTRÄDARE ELLER ANDRA TILLTRÄDDA ANSVARAR INTE FÖR DIG I NÅGOT AVSEENDE,INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ÄRENDEN RELLEVANTA FÖR DETTA AVTAL, FÖR NÅGRA INLÄGG DU GÖR, ELLER FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, SPECIELL, STRAFFBAR, ACCIDENTELL, TILLFÄLLIG, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, ELLER VILKA SOM HELST ANDRA INDIREKTA SKADOR, OAVSETT ORSAKEN OAVSETT OM VI HAR ELLER INTE HAR BLIVIT INFORMERADE OM SANNOLIKHETEN ELLER MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Begränsningen av ansvar och friskrivningsklausuler i dessa villkor skall gälla oavsett form av handling, vare sig det är i kontrakt, garanti, lagbrott, kontraktsbrott, juridiskt ansvar, vårdslöshet eller annan kränkning och ska vara gällande i ett grundläggande brott eller brott eller ett fel i förhållande till huvudsyftet med avtalet eller fel i en åtgärd.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Oss och Våra dotterbolag, annonsörer och andra tredje parter, inklusive direktörer, tjänstemän, aktieägare, anställda, representanter, entreprenörer, filialer, efterträdare eller förvärvare, ansvarsfria från alla skador, kostnader, skulder och förluster av något slag (inklusive, utan begränsning, advokatarvoden), som härrör från en tredje parts fordran avseende eller i samband med Ditt deltagande i en Undersökning eller användning av en Enkät Site eller Inlagor gjorda till oss eller en utsedd tredje part, eller brott mot dessa Vilkor, i den utsträckning sådana skador, utgifter, skulder och förluster är orsakad av Dig.

Rättigheter att Ändra och Kontrollera Websidan

Innehållet i en Enkät Site kan vara föremål för förändringar, upphörande eller begränsande utan att Du meddelas.

Tillämpning av bestämmelser och Uppdrag

Om något av dessa Villkor, av någon tänkbar anledning, bedöms ogiltigt av en domstol, upphävbart eller i övrigt ogenomförbart, ska ett sådant villkor eller en sådan bestämmelse anses möjligt att avskilja från resten av dessa Villkor, då dessa ska tolkas utan hänvisning till de ogenomförbara Villkoren.

Du har ingen tillåtelse att överlåta dessa Villkor utan vårt skriftliga medgivande, vilket Vi kan tillbakahålla efter eget gottfinnande. Du godkänner att vi har tillåtelse att överlåta dessa villkor när som helst utan att föregående meddela Dig.

Dessa regler och villkor skall bedömas enligt svensk rätt och vid svensk domstol.